Tag: ຄຽດ

16th January 2020 0

ອາການເຈັບກະເພາະ ອາດເກີດຈາກຄວາມຄຽດຂອງທ່ານ

By Admin

ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເຈັບປ່ວຍເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງລ້າຫ້ອງການ ເຊິ່ງມັກຈະເຮັດວຽກແຂ່ງກັບເວລາ ແລະ ກິນເຂົ້າບໍ່ເປັນເວລາ) ແລະ ອີກສາເຫດໜຶ່ງແມ່ນເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຄຽດທີ່ສະສົມໃນແຕ່ລະມື້. ຄວາມຕຶງຄຽດເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບກະເພາະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເພາະໃນເວລາທີ່ຄຽດລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດຈະໄປກະຕຸ້ນຕ່ອມ (Adrenal Gland) ໃຫ້ຜະລິດອາດິນນາລີນອອກມາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍມີການຕື່ນໂຕຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ. ເຊິ່ງຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ກະເພາະອາຫານຜະລິດນ້ຳຍ່ອຍອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນຈົນເກີດມີບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫຍ່ມີການຫົດໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນເວລາທີ່ຄຽດຮ່າງກາຍຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ປອດມີການຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນສ້າງອາກາດທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ກ້າມຊີ້ນ ແລະ…