Tag: ຂີ້ເຫຍື້ອຍ

25th November 2019 0

ຈາກເສດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຄົນອື່ນຖິ້ມ ! ສູ່ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຢ່າງ

By Admin

ໃນທີ່ສຸດ ໂຮງຮຽນ ແກ້ວປັນຍາ, ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງ ຫົວພັນ ກໍຖືກປະກາດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໃຫ້ເປັນ ໂຮງຮຽນ ປະສະຈາກຈອກ ແລະ ທໍ່ດູດຢາງ (Zero Plastic Cup and Straw) ໂຮງຮຽນທໍາອິດ ໃນ ສປປ…