Tag: ກຳ​ຈັດເຊື້ອໄວລັດຕັບ B

29th January 2021 0

ແຊ໌ບອກ​ຕໍ່ໆ​ກັນ ເຄືອກະຈາຍເປັນຢາກຳ​ຈັດເຊື້ອໄວລັດຕັບ B ແລະ ຕັບອ່ອນເພຍ ມີຜູ້ໃຊ້ດີມາແລ້ວ

By Admin

ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອກະຈາຍເປັນຢາ​ກຳ​ຈັດເຊື້ອໄວລັດຕັບB(ບີ)ແລະຕັບອ່ອນເພຍ ເມື່ອຍກີນເບຍບໍ່ໄດ້ວິທີໃຊ້ຕົ້ມກີນເອົາເຄືອກະຈາຍເຄີ່ງຂີດຕົ້ມໃສ່ນຳ້ 1 ລີດຟົດ 15 ນາທີແລ້ວມາຖອກໃສ່ຈອກ . ແລ້ວຢິບເກືອໃສ່ຫນອ້ຍນື່ງ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນຈື່ງກີນຢານີ້ມີຜູ້ໃຊ້ດີມາແລ້ວຈື່ງນຳມາລົງບອກເພື່ອໃຫ້ຊອກປົວເອົາເອງ . ບໍ່ຕອ້ງຊື້ບໍ່ເກີນ3ຫມໍ້ເຫັນຜົນດີແທ້ແລ ຈາກ: ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ