Tag: ການເມືອງ

15th January 2021 0

5 ປີຜ່ານມາວຽກງານອາຊີວະ ສຶກສາ ໄດ້ພັດທະນາຕໍ່ເນື່ອງ

By Lao Admin

ຕະຫລອດໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຖານະເປັນໃຈກາງ ຂອງວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄດ້ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂະແໜງການຂອງຕົນ ແລະສົມ ທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໄດ້ພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຂຶ້ນ, ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ເປັນຕົ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດ, ໄດ້ນໍາເອົາວິຊາຊີບເຂົ້າໃນການສິດສອນຢູ່ບາງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ແລະ…