Tag: ການສົ່ງອອກສິນຄ້າແຂວງ ຄຳມ່ວນ

13th November 2019 0

200 ກວ່າລ້ານໂດລາ! ຕົວເລກການສົ່ງອອກສິນຄ້າແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໃນ 9 ເດືອນ ຜ່ານມາ

By Admin

9 ເດືອນ ປີ 2019 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ສົ່ງອອກສິນຄ້າໄດ້ປະມານ 206,93 ລ້ານໂດລາ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 11,46% ເຊິ່ງສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳ (ແຮ່ທາດ), ສິນຄ້າກະສິກຳ, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້.  ຂະນະທີ່, ການນຳເຂົ້າ…