​6 ເດືອນຕົ້ນປີ ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຂາດທຶນ 15 ຕື້ກວ່າກີບ‼️

​6 ເດືອນຕົ້ນປີ ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຂາດທຶນ 15 ຕື້ກວ່າກີບ‼️

27th August 2020 0 By Admin

​6 ເດືອນຕົ້ນປີ ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຂາດທຶນ 15 ຕື້ກວ່າກີບ‼️

ອີງຕາມໃບລາຍງານຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020​ ວ່າ: ຜົນການດໍາເນີນ ທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ເນື່ອງມາຈາກສະພາບອາກາດໃນລະດູຝົນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ, ແຫ້ງແລ້ງ, ຝົນບໍ່ຕົກຖືກຕາມລະດູການ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີນ້ຳພຽງພໍເຂົ້າໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້;

ລວມທັງການຜະລິດ ຂອງບັນດາເຂື່ອນຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດ ທີ່ບໍລິສັດເຂົ້າຖືຮຸ້ນ ກໍ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຕາມແຜນການ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ບໍລິສັດຂາດທຶນເປັນຈໍານວນເງິນ 15,53 ຕື້ກີບ.

.