ທຸກ​ຄົນ! ພ້ອມກັນຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະດູຝົນນີ້​ເດີ້

ທຸກ​ຄົນ! ພ້ອມກັນຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະດູຝົນນີ້​ເດີ້

14th August 2020 0 By Admin

ໄພພິບັດ ຄື ໄພທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນ ໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວເຊິ່ງ ໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີ ໄພພິບັດຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄິດເປັນຈໍານວນມູນຄ່າມະຫາສານ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາທຸກຄົນ ຕ້ອງກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳ ກ່ອນເກີດໄພພິບັດ ເພື່ອຮັບມື ກັບສະຖານະການສຸກເສີນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດ ຫລຸດຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ .

ໃນອານາຄົດແນວໂນ້ມການເກີດໄພພິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ຈະທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກປະຊາກອນໂລກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມໂລກເຊື່ອມໂຊມ ແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພາວະໂລກຮ້ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ພື້ນທີ່ປະກອບກິດຈະການ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເຂົ້າໄປໃນເຂດພື້ນທີ່ສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ແນວໂນ້ມຄວາມສູນເສຍ ແລະ ການຮັບມືກັບໄພພິບັດມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປັດຈຸບັນ, ປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຮັບມືໄພພິບັດ ແລະ ຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນ ໃຫ້ ທັນສະໄໝ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດລົງໄດ້ຫຼາຍ, ແຕ່ລະບົບການຮັບມືກັບໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ ໃນພາບລວມ ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.

.
ການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕ້ອງເຮັດເປັນກິດຈະກໍາກ່ອນເກີດໄພພິບັດ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດ ຫຼຸດຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ ນໍາອີກ. ແນວທາງປະຕິບັດໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນ ທີ່ທຸກພາກສ່ວນສາມາດເຮັດໄດ້ ມີດັ່ງນີ້:


1  ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຄວາມຮຸນແຮງໄພພິບັດປະເພດຕ່າງໆ ມີລັກສະນະການເກີດແບບ ໃດ ແລະ ຈະມີການຮັບມືແບບໃດ.
2 ການພັດທະນາລະບົບ ພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນໄພ ອຸຕຸນິຍົມ , ອຸທົກກະສາດ ຕ້ອງ ທັນສະໄໝ ແລະ ທັນການ ໂດຍມີການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ນັບແຕ່ ສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ສູ່ ຊົນນະບົດ ກໍຄື ເຂດພື້ນທີ່ສ່ຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ຮູ້ ທັນເວລາ ໃນການອົບພະຍົກອອກຈາກພື້ນທີ່.


3 ພັດທະນາສັກກະຍາພາບລະບົບສື່ສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນໄລ (Social Network) ແຈ້ງເຕືອນໄພ ຫຼື ປະສານງານ ໜ່ວຍງານສຸກເສີນ ໃຫ້ ວ່ອງໄວທັນການ.
4 ເຝິກຊ້ອມແຜນການປ້ອງກັນ ແລະ ບັນເທົາໄພພິບັດ ທຸກລະດັບ ໃຫ້ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ຮູ້ວິທີແກ້ໄຂຂອດທີ່ຄົງຄ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຮັບມືຕົວຈິງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ .
5 ກະກຽມ ທີ່ຢູ່ອາໄສ (ສູນອົບພະຍົກ ຫືຼ ສະຖານທີ່ ສຸກເສີນ) , ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຢາຮັກສາໂຣກ) ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທີ່ຮຸນແຮງເຖິງຊີວິດ.


ດັ່ງນັ້ນ, ການສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ຈຶ່ງເປັນບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ ທຸກພາກສ່ວນ ຕ້ອງນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍເຖິງ ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ອື່ນໆ ຈາກໄພພິບັດ .ພ້ອມນັ້ນ ຍັງເປັນ ການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ສັງຄົມໃນຊາດ ອະນຸລັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສົມດຸນຂອງທຳມະຊາດ ໃຫ້ ຍືນຍົງ.


ໂດຍ: ໂຊເລ້ ບຸນເຮືອງ