USAID ແລະ UNICEF ຂະຫຍາຍການລົງທືນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການສໍາລັບແມ່-ເດັກ ຢູ່ລາວ

USAID ແລະ UNICEF ຂະຫຍາຍການລົງທືນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການສໍາລັບແມ່-ເດັກ ຢູ່ລາວ

7th August 2020 0 By Admin

ອົງການ USAID ແລະ ອົງການ UNICEF ຂະຫຍາຍການລົງທືນໃນຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ດີຂື້ນ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

.
ອົງການ USAID ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ 2.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແກ່ອົງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພຶ່ອເຂົ້າເຖິງປະຊາກອນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອາໃສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແລະ ຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ.
.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ວັນທີ 7 ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2020: ອົງການ USAID ຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພຶ່ອປັບປຸງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊຸມຊຸມຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແລະ ຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ. ອົງການ USAID ໄດ້ມອບທືນຊ່ວຍເຫຼືອ 2.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ອົງການ UNICEF ສໍາລັບແຜນງານ 5 ປີ ຄາດວ່າຈະດໍາເນີນການເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2020.

.

ສປປ ລາວ ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍໃນການປັບປຸງຊີວິດທີ່ດີຂື້ນຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່. ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ຫຼຸດລົງຈາກ 905/100,000 (ປີ 1990) ຍັງເຫຼືອ 197/100,000 (ປີ 2015). ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ເດັກອ່ອນ ຫຼຸດລົງເຖິງໃນລະດັບເຄິ່ງນຶ່ງຖ້າທຽບໃສ່ປີ 1990, ຫຼຸດລົງຕາມລໍາດັບຈາກ 46 ມາເປັນ 40/1,000 ຄົນ ຂອງເດັກທີ່ເກີດມີຊີວິດ.

.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ ສຳລັບເດັກ ແລະ ແມ່, ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ຈໍານວນໜຶ່ງຍັງເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນ ຫຼື ປິ່ນປົວໄດ້ເຊັ່ນ: ສາເຫດຂອງພະຍາດໃນເດັກເກີດໃໝ່, ອັກເສບປອດ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ຂາດສານອາຫານ. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນເດັກນ້ອຍຍັງຊັກຊ້າ. ອັດຕາສັດສ່ວນຂອງເດັກເຕ້ຍ (ລວງສູງທຽບໃສ່ອາຍຸ) ໂດຍສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນ 33% ສຳລັບເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ, ແຕ່ວ່າ ຍັງພົບຫຼາຍກວ່າ 40 % ໃນກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ (ກຸ່ມຄົນລາວ – ໄຕ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ, ຄອບຄົວທຸກຍາກທີ່ສຸດ, ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາ).

.

ອົງການ USAID ມີຄວາມພູມໃຈຈະສະໜັບສະໜູນຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ບໍ່ປະປ່ອຍໃຜຜູ້ໜຶ່ງໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ ໃນການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານ”. “ໂດຍຜ່ານແຜນການນີ້, ພວກເຮົາຈະເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນເກືອບ 80,000 ຄົນ, ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ຫຼາຍກວ່າ 32,000 ຄົນ ຢູ່ໃນ 12 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງ: ອັດຕະປື, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ”. ກິດຈະກຳໃໝ່ນີ້ແມ່ນຢັ້ງຢືນເຖິງການຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາກັບ ອົງການ UNICEF ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ, ເຊິ່ງເປັນການປັບປຸງຊີວິຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ດີຂື້ນ.”

.

ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ການລົງທືນດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມີການສືບຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີອັດຕາການເປັນພະຍາດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເພີ້ມຂື້ນ. ນອກຈາກນີ້, ການສຸມໃສ່ຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະ ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ທີ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຢູ່ພາຍໃນປະຊາກອນເພີ່ມຂື້ນ.

.

ໂພຊະນາການທີ່ດີແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 1000 ວັນທຳອິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການເກີດລູກ ຈົນເຖິງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີ, ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງເດັກນ້ອຍ. ການປະຕິບັດເຊັ່ນ: ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 2 ປີ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ຈາກການຕິດເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈແບບຮຸນແຮງ, ພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ຂາດສານອາຫານ.

.

ທ່ານນາງ Pia Britto, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNICEF ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມຍີນດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການ USAID ເນື່ອງໃນໂອກາດພິເສດຂອງສັບປະດາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຂອງໂລກ”. ລາວຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໜ້ອຍ 50% ໃນປີ 2025”.

.

ນີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານ, ທີ່ ອົງການ UNICEF ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ແລະ ບັນດາອາສາສະໝັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການດູແລສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສຸມໃສ່ການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ແຜນກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລະການສຸຂະພາບຂັ້ນຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

.

ຄວາມຮູ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດູແລສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ການກິນທີ່ຖືກໂພຊະນາການ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໄປຄຽງຄູ່ກັນ.

ຈາກ: News.XBL