ມັນ​ຕ້ອງ​ແນວ​ນີ້​ແຫຼະ ມາໆ​ຝູງ​ຕັກ​ກະ​ແຕນ! ຈັບ​ໃຫ້​ໝົດ ​ກິນ​ເປັນ​ອາ​ຫານ, ຂາຍ​ສ້າງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຄອບ​ຄົວ

ມັນ​ຕ້ອງ​ແນວ​ນີ້​ແຫຼະ ມາໆ​ຝູງ​ຕັກ​ກະ​ແຕນ! ຈັບ​ໃຫ້​ໝົດ ​ກິນ​ເປັນ​ອາ​ຫານ, ຂາຍ​ສ້າງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຄອບ​ຄົວ

29th July 2020 0 By Admin