ແຈກວິ​ທີ​ປູກ​ຕົ້ນ​ແຄ​ຂາວ​ພັນ​ເຕ້ຍ ແບບ​ລະ​ອຽດ !

ແຈກວິ​ທີ​ປູກ​ຕົ້ນ​ແຄ​ຂາວ​ພັນ​ເຕ້ຍ ແບບ​ລະ​ອຽດ !

19th July 2020 0 By Admin

ດອກແຄບ້ານເປັນພືດຢືນຕົ້ນມີຄວາມສູງປະມານ 3-10 ແມັດ ແຕ່ຖ້າເປັນດອກແຄເຕ້ຍ ຫຼື ດອກ​ແຄ​ຂາວ​ເຕ້ຍ ຈະມີຄວາມສູງປະມານ 1,5-2 ແມັດ ເປັນພືດໃຫຍ່ໄວ ແລະ ມີກິ່ງກ້ານແຕກຂະແໜງຫຼາຍ ເປືອກມີສີເທົາ ມີຮອຍປູດໜາ ໃບເປັນໃບປະກອບ ໃບຍ່ອຍມີຂະໜາດນ້ອຍລຽງກັນເປັນຄູ່ໃບຍ່ອຍ 30-50 ໃບ ຮຽງຂະໜານກັນ ດອກຄ້າຍດອກຖົ່ວເປັນຊໍ່ ແລະ ເປັນດອກທີຊອກໃບແຕ່ລະຊໍ່ມີ 2-4 ດອກ ດອກສີຂາວຍາວ 6-10 ຊມ ກີບລ້ຽງເປັນຮູບລະຄັງ ຫຼື ຮູບຖ້ວຍໝາກເປັນຝັກແປຍາວ ປະມານ 8-15 ຊມ ຝັກເມື່ອແກ່ຈະແຕກອອກ


ແຫຼ່ງທີ່ພົບສາມາດພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວ ແຕ່ຖ້າເປັນດອກແຄເຕ້ຍຍັງບໍ່ມີການປູກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ທີ່ມີຢູ່ຕອນນີ້ເຫັນຫຼາຍຄືຢູ່ ຈັງຫວັດນົນທະບູລີ ປະເທດໄທ ຂະຫຍາຍພັນໂດຍການໃຊ້ແກ່ນ


ມື້​ນີ້​ຈະ​ມາ​ບອກວິ​ທີການປູກດອກແຄບ້ານ ແລະ ດອກແຄພັນເຕ້ຍ ຫຼື ດອກ​ແຄ​ຂາວ​ໃຫຍ່
ມີວິທີການປູກທີ່ຄ້າຍກັນຄື ດອກແຄເປັນພືດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີໃນດິນທຸກຊະນິດ ທີ່ໂລ່ງແຈ້ງ ແລະ ເປັນພືດມັກທີ່ລຸ່ມບໍ່ມີນໍ້າຖ້ວມຂັງ ກ່ອນການປູກຄວນຈະຕ້ອງມີການໄຖພວນດິນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວຈື່ງຂຸດຂຸມປູກ ໃຊ້ໄລຍະປູກລະຫວ່າງຕົ້ນ 2 ແມັດ ລະຫວ່າງແຖວ 2 ແມັດ ຂະຂຸມກວ້າງປະມານ 50 ຊມ ເລິກ 50 ຊມ ແລ້ວພວນດິນໃນຂຸມໃຫ້ລະອຽດໂດຍປະສົມປຸ໋ນຄອກ, ປຸ໋ຍໝັກ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ປຸ໋ຍສູດຮອງພື້ນເລັກໜ້ອຍ ໂດຍໃຊ້ສູດ 15-15-15 ອັດຕາ 10-15 ກຣາມ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວຈື່ງນໍາຕົ້ນພັນມາລົງປູກ ການປູກສາມາດເຮັດໄດ້ 2 ວິທີຄື:


1 ໃຊ້ຕົ້ນກ້າປູກ ໂດຍນໍາເອົາຕົ້ນກ້າທີ່ ກ້າຈາກແກ່ນ ສູງປະມານ 50-80 ຊມ ຫຼື ກ້າໄວ້ປະມານ 1 ເດືອນ ຈື່ງຈະຍ້າຍປູກລົງໃນແປງດິນ ຫຼັງປູກແລ້ວຄວນຝັງເຫງົ້າກົກໃຫ້ແໜ້ນ ແລ້ວນໍາໄມ້ມາເຮັດຫຼັກຍືດໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກ້ານລົ້ມ

.
2 ການຍອດແກ່ນ ກ່ອນຈະນໍາແກ່ນໄປປູກຄວນບົ່ມແກ່ນໄວ້ 1 ຄືນ ໂດຍການນໍາແພໄປຈຸ່ມນໍ້າໃຫ້ປຽກພໍໝາດໆ ແລ້ວຈື່ງນໍາເອົາແກ່ນມາໃສ່ແພໂດຍໃຊ້ແກ່ນໃຫ້ພໍດີກັບພື້ນທີ່ທີ່ຈະປູກ ແລ້ວນໍາມາໃສ່ພາຊະນະທີ່ປິດແຈບເພື່ອໃຫ້ແກ່ນໄດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ມສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ນງອກໄດ້ດີ ຫຼັງຈາກບົ່ມເອົາໄວ້ 1 ຄືນໃຫ້ນໍາເອົາແກ່ນໄປຢອດໄວ້ໃນຂຸມເລິກປະມານ 1-2 ຊມ ແລ້ວນໍາດິນມາຝັງ ຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມ ຫາເຟືອງມາປົກປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຊື້ນໃນດິນລະເຫີຍໄປໄດ້ຊ້າລົງ
ເມື່ອດອກແຄມີຄວາມສູງປະມານ 20-30 ຊມ ຈື່ງຈະເດັດຍອດອອກໃຫ້ໝົດເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນດອກແຄແຕກຂະແໜງກິ່ງກ້ານໄດ້ດີ ແລະ ຍັງເພີ່ມປະລິມານດອກໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເປັນພຸ່ມ ແລະ ບໍ່ສູງ


ການດູແລຮັກສາ ແລະ ການໃສ່ປຸ໋ຍຕົ້ນດອກແຄ
ດອກແຄທີ່ປູກໄວ້ເພື່ອຂາຍດອກຈະໃສ່ປຸ໋ຍ 13-27-13 ຫຼື 12-24-12 ຫຼື ປຸ໋ຍຊະນິດອື່ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັນໂດຍໃສ່ໃນອັດຕາ 50 ກິໂລກຣາມຕໍ່/ໄຮ່ ອາດຈະນໍາປຸ໋ຍຄອກ ຫຼື ປຸ໋ຍໝັກທີ່ສະຫຼາຍຕົວແລ້ວມາໃສ່ເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ກັບຕົ້ນໄມ້
ການໃຫ້ນໍ້າ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາລົງປຸກແລ້ວການຫົດນໍ້າຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີທັງຕອນເຊົ້າ-ຕອນແລງ ຫຼັງຈາກທີ່ດອກແຄງອກເປັນຕົ້ນ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ແຂງແຮງດີ ຄວນຈະຫຼຸດການໃຫ້ນໍ້າລົງເຫຼືອປະມານ 3-4 ມື້/ຄັ້ງ ທັ່ງນີ້ກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ບໍ່ຄວນຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮາກເນົ່າໄດ້ ຖ້າຫາກມີວັດຊະພືດຂື້ນຕ້ອງຟ້າວກໍາຈັດບໍ່ຄວນປ່ອຍເອົາໄວ້ເພາະຈະໄປຍາດອາຫານໃນດີນກັບດອກແຄທີ່ເຮົາປູກໄວ້ເຮັດໃຫ້ດອກແຄເຮົາໃຫຍ່ຊ້າກວ່າປົກກະຕິ

.
ພະ​ຍາດ ແລະ ​ສັດ​ຕູ​ພືດດອກແຄ
ສ່ວນຫຼາຍຈະພົບຄື ເພ້ຍອ່ອນ ມີລັກສະນະດູດກິນນໍ້າລ້ຽງຕາມຍອດອ່ອນ ແລະ ກິ່ງຂະແໜງເຮັດໃຫ້ຍອດ ແລະ ກິ່ງຂະແໜງແຫ້ງຕາຍປ້ອງກັນໂດຍນໍາໝາກພິກ ຫຼື ພິກໄທ ມາບົດລະອຽດແລ້ວນໍາມາປະສົມນໍ້າປະລິມານ ລິດໝັ້ກໄວ້ ຊມ ແລ້ວຕອງເອົາກາກອອກ ເຫຼືືອແຕ່ນໍ້າກ່ອນໃຊ້ຄວນປະສົມນໍ້າຢາຈັບໃບອາດໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງຈານ 1 ຢອດ ນໍາໄປສີດພົ່ນທຸກໆ 7 ວັນ


ແມງຫວີ່ຂາວ ຈະດູດກິນນໍ້າລ້ຽງຈາກຍອດອ່ອນ ຈະເຮັດໃຫ້ຍອດອ່ອນຫງິກງໍ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຕີບໃຫຍ່ຖ້າມີການລະບາດຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສານເຄມີ ຄວນປະຕິບັດຕາມສະຫຼາກແນະນໍາ
ການເກັບຜົນຜະລິດດອກແຄ

.
ເມື່ອເຮົາປູກໄປແລ້ວປະມານ 3 ເດືອນ ກໍ່ເລີ່ມເກັບຜົນປະລິດໄດ້ແລ້ວ ຈະມີຜົນຜະລິດອອກທຸກມື້ ຄວນເລືອກເອົາແຕ່ດອກທີ່ໃຫຍ່ພໍເໝາະ ຖ້າດອກແຄບານ ຫຼື ອອກດອກທີ່ຕະຫຼາດບໍ່ຕ້ອງການ ຖ້າຫາກມີດອກແຄຍານຢູ່ຕິດກັບຕົ້ນຄວນເດັດອອກ
ດອກແຄທັງ 2 ຊະນິດນີ້ມີລັກສະນະຕົ້ນ ແລະ ໃບ ຫຼື ຜົນຜະລິດທີ່ຄືກັນທຸກຢ່າງພຽງແຕ່ເປັນພັນທີ່ເໝາະສໍາລັບປູກໄວ້ເພື່ອເປັນການຄ້າ ເກັບຜົນຜະລິດຈໍາໜ່າຍ ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ