ມື້ເຂົ້າພັນສາ ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮູ້ສຶກແນວໃດ ?

ມື້ເຂົ້າພັນສາ ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮູ້ສຶກແນວໃດ ?

5th July 2020 0 By Admin

ສະພາບ ການເຮັດບຸນ ໃນມື້ເຂົ້າພັນສາ ຂອງບັນດາຜູ້ມາ ສະແຫວງບຸນ ຢູ່ ວັດແຫ່ງໜຶ່ງ

.

ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2020.

.

ທ່ານເຫັນແລ້ວ ຮູ້ສຶກແນວໃດ