ແມ່ນໍ້າຂອງ ປົນເປື້ອນ ໄມໂຄຮພລາສຕິກ ຈໍານວນຫຼາຍ, ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫ່ວງໂສ້ອາຫານ !!!

ແມ່ນໍ້າຂອງ ປົນເປື້ອນ ໄມໂຄຮພລາສຕິກ ຈໍານວນຫຼາຍ, ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫ່ວງໂສ້ອາຫານ !!!

30th June 2020 0 By Admin

ຜົນການວິໄຈ ລະບຸວ່າ ແມ່ນໍ້າຂອງ ປົນເປື້ອນ ໄມໂຄຮພລາສຕິກ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫ່ວງໂສ້ອາຫານ !!!

CounterMEASUR ເປັນໂຄງການພາຍໃຕ້ ໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມສະຫະປະຊາຊາດ UNEP, ທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ມົນລະພິດພລາສຕິກ ໃນແມ່ນໍ້າສາຍຫລັກຂອງອາຊີ ລວມທັງແມ່ນໍ້າຂອງ. ໂດຍນັກວິໄຈ ໄດ້ກວດສອບຫາ ໂມເລກຸນພລາສຕິກຂະໜາດນ້ອຍ (Microplastic) ໃນປະເທດລາວ ກໍາປູເຈຍ ໄທ ແລະຫວຽດນາມ, ພົບສ່ວນປະສົມຂອງ ໄມໂຄຮພລາສຕິກ 30 ບ່ອນ ຈາກການສຸ່ມຕົວຢ່າງທັງໝົດ 33 ບ່ອນ.

ໄມໂຄຮພລາສຕິກ ທີ່ພົບ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນປະເພດ
PP 48.9% , ຮອງລົງມາແມ່ນ PE 31%, PS 10.4%, PEP 5.8%, Nylon 2.6% ແລະ PET 0.7%

ນັກວິໄຈ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພລາສຕິກປະເພດ PET (ພລາສຕິກ ທີ່ໃຊ້ບັນຈຸນໍ້າດື່ມ) ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໜ້ອຍຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກມັນມີຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍກ່ວານໍ້າ.

ການວິໄຈຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈໍານວນ ໄມໂຄຮພລາສຕິກ ທີ່ພົບເຫັນໜ້ອຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນຢູ່ ຊຽງຣາຍ ໄທ, ຮອງລົງມາ ແມ່ນ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ, ອຸບົນຣາດຊະທານີ ໄທ, ພະນົມເປັນ ກໍາປູເຈຍ. ສ່ວນເຂດທີ່ພົບຄວາມເຂັ້ນຂົ້ນສູງກ່ວາໝູ່ ແມ່ນຢູ່ ເກິ່ນເທີ ຫວຽດນາມ, ຕາມລໍາດັບ.

ນອກຈາກນີ້ ການລາຍງານຈາກ International Journal of GEOMATE ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປາໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ບາງບໍລິເວນ ເຊັ່ນ ປາຈາກແມ່ນໍ້າຊີ ຂອງໄທ ພົບ ໄມໂຄຮພລາສຕິກ ໃນລະດັບປານກາງ ຊຶ່ງມີໂອກາດຖ່າຍທອດ ຜ່ານທາງຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ຂອງມະນຸດ.