ເມື່ອ​ທ່ານ​ມີ​ລູກ​ຂີ້​ດື້ ກໍ​ຈະ​ປະ​ມານ​ນີ້

ເມື່ອ​ທ່ານ​ມີ​ລູກ​ຂີ້​ດື້ ກໍ​ຈະ​ປະ​ມານ​ນີ້

19th June 2020 0 By Admin

​ເຄີຍ​ວາດ​ພາບ​ໄວ້​ບໍ່ ເມື່ອ​ເຮົາ​ມີ​ລູກດ ລູກ​ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ

ເຊິ່ງ​ບາງ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ລູກ​ດື້ ກໍ​ຈະ​ປະ​ມານ​ໃນ​ພາບ​ນີ້

ນີ້​ມັນ​ເງິນ​ໃດ໊​ລູກ

.

ໃຫຍ່​ມາ​ເປັນ​ສ່າງ​ກໍ​ສ້າງ​ເດີ້ 555

.

.

.

ມ່ວນ​ຂະ​ໜາດ

.

.

.