ກຳນົດອອກມາແລ້ວ! ມື້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນສຳລັບສາຍສາມັນສຶກສາ ປໍ5, ມໍ4 ແລະ ມໍ7

ກຳນົດອອກມາແລ້ວ! ມື້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນສຳລັບສາຍສາມັນສຶກສາ ປໍ5, ມໍ4 ແລະ ມໍ7

5th May 2020 0 By Admin

ເນື່ອງໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ອັນເນື່ອງມາຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ໂຄວິດ-19 ໃນຫຼາຍປະເທດ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ ກໍມີການຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາທົ່ວປະເທດຈຶ່ງໄດ້ໂຈະ ການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖານສຶກສາຊົ່ວຄາວ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ເຖິງ 17 ພຶດສະພາ 2020. ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 443/ສສກ ແລະ ເພື່ອສືບຕໍ່ດໍາເນີນການ ຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຕາມເວລາ, ຈົບຫຼັກສູດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ທັງຮັບປະກັນການປະຕິບັດແຈ້ງ ການຂອງຄະນະສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ສະນັ້ນ, ກົມສາມັນສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງອອກຄໍາແນະນໍາ ສະບັບເລກທີ 391/ສມ  ລົງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2020 ເຖິງ ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເລື່ອງ “ ການໄຂໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາຄືນໃໝ່” ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1 ໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງອອກແຈ້ງການເຖິງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ໄຂໂຮງຮຽນຄືນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ໃຫ້ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ຂັ້ນ ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7 ສາກ່ອນ, ສ່ວນຂັ້ນຮຽນອື່ນໆໃຫ້ລໍຖ້າແຈ້ງການໃຫມ່ອີກ ຈຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັງ.

2 ໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ນະຄອນ ຊີ້ນໍາ, ກວດກາ, ຕິດຕາມການສ້ອມແປງ, ບູລະນະອາຄານ-ສະຖານທີ່, ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ການ ອະນາໄມບໍລິເວນເດີ່ນໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ອາຄານຮຽນ ກ່ອນການໄຂໂຮງຮຽນຄືນ, ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃຫ້ຄູປະຕິບັດດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ, ບັນທຶກຄະແນນປະຈໍາ ເດືອນ ໃນພາກຮຽນທີ II ຢ່າງຫນ້ອຍໃຫ້ມີ 4 ເດືອນ, ມີຄະແນນສອບເສັງ, ສະເລ່ຍພາກຮຽນທີ II ແລະ ຄະແນນປະຈໍາປີ.

ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 5 (ຂັ້ນ ປ.5) ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020 ເລີ່ມດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນຈົນເຖິງ ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2020; ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ – 03 ກໍລະກົດ 2020 ຄູນໍາພານັກຮຽນທວນຄືນບົດຮຽນ; ວັນທີ 06-10 ກໍລະກົດ 2020 ສອບເສັງພາກຮຽນທີ II; ວັນທີ 13-17 ກໍລະກົດ 2020 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ; ວັນທີ 03-07 ສິງຫາ 2020 ສະຫຼຸບປະຈໍາປີ ແລະ ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2020 ເລີ່ມພັກຮຽນ.

 

ສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 4 ແລະ ປີທີ 7 (ຂັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7) ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020 ດໍາເນີນການຮຽນການສອນຈົນເຖິງ ວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 2020;  ວັນທີ 06-10 ກໍລະກົດ 2020 ຄູນໍາພານັກຮຽນທວນຄືນບົດຮຽນ;  ວັນທີ 13-17 ກໍລະກົດ 2020 ສອບເສັງບັນດາວິຊາທີ່ບໍ່ຈັດເຂົ້າໃນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ(ມ.4) ແລະ ຕອນປາຍ(ມ.7).

ວັນທີ 22-24 ກໍລະກົດ 2020 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ(ມ.4); ວັນທີ 29-31 ກໍລະກົດ 2020 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ(ມ.7) ແລະ ອາທິດທີ 3 ເດືອນ ສິງຫາ 2020 ປະກາດຜົນສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ
ມ.7 ລົງເວັບໄຊກົມສາມັນສຶກສາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງອອກຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມດ້ວຍ.