ໃຫ້ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ປົກກະຕິ ໃນເດືອນເມສາ 2020 ຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິ

ໃຫ້ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ປົກກະຕິ ໃນເດືອນເມສາ 2020 ຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິ

25th April 2020 0 By Admin

ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ອອກແຈ້ງການ ເລື່ອງການຈ່າຍເງິນເດືອນຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ການຈ່າຍພັນທະຄ່າຮຽນ ສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1185/ຫກ, ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ລະບຸລະອຽດກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

1 ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ປັກກະຕິ ໃນເດືອນເມສາ 2020 ຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິ, ໃນນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມກໍານົດໄວ້.

2 ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຈ່າຍຄ່າຮຽນໃຫ້ສະຖານສຶກສາ ພາກເອກະຊົນ ປົກກະຕິໃນເດືອນເມສາ 2020 ຂັ້ນຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງຄ່າຮຽນປົກກະຕິ.

3 ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສະບັບເລກທີ 05/ຫສອ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020.