ຂ່າວດີ!​ ລັດຖະບານ ຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ ເງິນເດືອນ 5 ລ້ານກີບລົງມາ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ

ຂ່າວດີ!​ ລັດຖະບານ ຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ ເງິນເດືອນ 5 ລ້ານກີບລົງມາ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ

12th April 2020 0 By Admin

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1027/ກງ ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2020 ວ່າດ້ວຍ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ (ເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ). ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ເງິນເດືອນເກີນ 5 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ຄິດໄລ່ຫັກຍົກເວັ້ນ 5 ລ້ານກີບກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຄິດໄລ່ຕາມຂັ້ນທະວີຄູນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019.


ສຳລັບໄລຍະເວລາການແຈ້ງ ແລະ ຊຳລະອາກອນ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ອາກອນລາຍໄດ້ເງິນ ເດືອນຂອງເດືອນເມສາ 2020 ໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ຊຳລະອາກອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020, ອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນຂອງເດືອນພຶດສະພາ 2020 ໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ຊຳລະອາກອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2020 ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນຂອງ ເດືອນມິຖຸນາ 2020 ໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ຊຳລະອາກອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2020.


ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29 ຂໍ້ທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນໄລຍະ 3 ເດືອນ (ເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ). ສຳລັບຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃດ ຫາກໄດ້ມອບອາກອນລ່ວງໜ້າຕາມສັນຍາ ແມ່ນສາມາດເອົາຈຳນວນເງິນອາກອນຂອງເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ ໄປຫັກອອກໄດ້ໃນເດືອນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະໝົດ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ປະຕິບັດການແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນແບບມອບເໝົາ ຫລື ປະຕິບັດຕາມອັດຕາຄົງທີ່ ຕາມສັນຍາສຳປະທານທີ່ລັດຖະບານໄດ້ລົງນາມນັ້ນ ໃຫ້ແຈ້ງມອບສັນຍາໂຄງການທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ (ໝາຍວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ).


ສ່ວນວິທີການແຈ້ງມອບອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນສຳລັບການຍົກເວັ້ນ 5 ລ້ານກີບ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ແຈ້ງມອບອາກອນເງິນເດືອນຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປົກກະຕິທີ່ເຄີຍແຈ້ງຜ່ານມາ, ລະບົບ TaxRIS ຈະຄິດໄລ່ຍົກເວັ້ນ 5 ລ້ານກີບແບບອັດຕະໂນມັດ.