ຂ່າວດີ ! ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫລຸດລົງເຫລືອພຽງ 3 ຂັ້ນຕອນ ເທົ່ານັ້ນ !

ຂ່າວດີ ! ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫລຸດລົງເຫລືອພຽງ 3 ຂັ້ນຕອນ ເທົ່ານັ້ນ !

2nd April 2020 0 By Admin

ຂ່າວດີ ! ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫລຸດລົງເຫລືອພຽງ 3 ຂັ້ນຕອນ ເທົ່ານັ້ນ ! ງ່າຍໆ ! ມາເລີ້ມເຮັດທຸລະກິດ ກັນເທາະ !

ພາບ​ປະ​ກອບ
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນຖານະພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນໃຈກາງ ປະສານກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອດການເລີ່ມທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ປັບປຸງ ແກ້ໄຂ ລົບລ້າງ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແນ່ໃສ່ສ້າງບັນຍາກາດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ທີ່ສະດວກວ່ອງໄວ ຫລຸດເວລາ ແລະ ຕົ້ນທຶນສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ.

ພາບ​ປະ​ກອບ

ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ເຊິ່ງມີພຽງ 3 ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1 – ການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 10 ວັນລັດຖະການ ໂດຍອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2019;

.

ພາບ​ປະ​ກອບ

ຂັ້ນຕອນທີ 2 – ການຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ຕາປະທັບ ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 5 ວັນລັດຖະການ ໂດຍອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 1784/ປກສ, ລົງວັນທີ 02 ຕຸລາ 2018

ພາບ​ປະ​ກອບ

ຂັ້ນຕອນທີ 3 – ການຈົດທະບຽນປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 2 ວັນລັດຖະການ ໂດຍອີງຕາມ ຄໍາແນະນໍາ ເລກທີ 1206/ຮສສ, ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2019.

ພາບ​ປະ​ກອບ

ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ: https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site%2Fdisplay&id=1946&fbclid=IwAR3Q9YQgsULWtYVRJZlvFLK26b61AQt44qdn8RuOdPtbH2JD003x79E3SvI