ເປັນຄົນບໍ່ດີໃນຫຼາຍເລື່ອງ ເພາະເປັນຄົນບໍ່ມັກອະທິບາຍ

ເປັນຄົນບໍ່ດີໃນຫຼາຍເລື່ອງ ເພາະເປັນຄົນບໍ່ມັກອະທິບາຍ

14th March 2020 0 By Admin

ເພາະເປັນຄົນບໍ່ມັກອະທິບາຍ ເລີຍກາຍເປັນຄົນບໍ່ດີໃນຫຼາຍເລື່ອງ

“ການເວົ້າ” ມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ຫຼາຍເທື່ອ “ການບໍ່ເວົ້າ” ກັບມີຄຸນຄ່າຍິ່ງກວ່າ ສິ່ງທີ່ອ່ອນໂຍນທີ່ສຸດໃນໃຕ້

ຫຼ້າ ກັບສາມາດສະຍົບສິ່ງທີ່ແກ່ງທີ່ສຸດໃນປັດຕະພີ,

ຍິ່ງແຂງຍິ່ງພັງງ່າຍ ຍິ່ງອ່ອນຍິ່ງປັບເຂົ້າກັບສະພາບສິ່ງໄດ້ ສິ່ງທີ່ມີຮູບລັກຍ່ອມມີມື້ຜຸພັງ ສິ່ງທີ່ໄຮ້ຮູບ

ລັກຈຶ່ງຈະຄົງຢູ່ໃດ້ຍາວນານ

ຄົນມັກຈະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງ “ຄວາມມີ” ຈະມີຈັກຄົນທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງ “ຄວາມໄຮ້” ຄືທີ່ເຮົາຮູ້ວ່າ

“ການເວົ້າ” ມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ຫຼາຍຄັ້ງ “ການບໍ່ເວົ້າ” ກັບມີຄຸນຄ່າຍິ່ງກວ່າ,

ຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິາງສິ່ງນັ້ນຫຼືບໍ່ ເມື່ອເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຄົນຫຼາຍໆເຂົ້າ ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ບໍ່ແມ່ນທຸກ

ຄົນທີ່ “ເໝາະ” ກັບເຮົາ

ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ “ຄູ່ຄວນ” ທີ່ຈະຢູ່ໃນຊີວິດເຮົາ ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ “ດີ” ຢ່າງທີ່ເຮົາເຫັນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ

ທຸກຄົນທີ່ “ເປັນ” ຢ່າງທີ່ເຮົາຄິດ

ຈົ່ງຢ່າໃຊ້ “ອາລົມ” ໃນການຕັດສິນຄົນ ແຕ່ຈົ່ງໃຊ້ “ເວລາ” ຮຽນຮູ້ກັນໄປບໍ່ມີໃຜໄດ້ຫຼືເສຍຫຍັງ

ຕະຫຼອດໄປ ເພາະບໍ່ມີໃຜຫຼືສິ່ງໃດໆ ຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປໂດຍບໍ່ສູນສິ້ນ

ຂໍພຽງໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຄວາມພໍດີ ຮູ້ຈັກຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຮົາມີ ໃຫ້ມີຄວາມສຸກຢ່າ

ພະຍາຍາມໄຂວ່ຄວ້າຄວາມສຸກໃນສິ່ງທີ່ຍັງມາບໍ່ເຖິງ

ຢູ່ກັບປັດຈຸບັນໃຫ້ໄດ້ ຢູ່ກັບໃຈຂອງເຮົາ ທີ່ສະຫງົບຄົນທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ມີເລື່ອງທຸກໃຈ

ພຽງແຕ່ເຂົາເບິ່ງຄວາມທຸກດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຢູ່ກັບມັນໄດ້ໂດຍທີ່ຄວາມສຸກໃນຫົວໃຈບໍ່ລົດລົງ