ນາຍພານລ່າສັດ ຫັນມາເປັນ ນັກລາດຕະເວນ, ຜູ້ນຳທ່ຽວ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍ

ນາຍພານລ່າສັດ ຫັນມາເປັນ ນັກລາດຕະເວນ, ຜູ້ນຳທ່ຽວ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍ

12th February 2020 0 By Admin

ການເຮັດກະສິກຳທີ່ບຸກລຸກປ່າ, ການລ່າສັດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າສັດປ່າ ພວມສ້າງແຮງກົດດັນໃຫ້ປ່າ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງຊີວະນາໆພັນ ໃນເຂດສະຫງວນໃນລາວ.

ປືນຫຼາຍແທ້

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດທີ່ໃກ້ສູນພັນ ແລະ ພືດທີ່ຫາຍາກ ກໍ່ພວມປະເຊີນກັບບັນຫານີ້ເຊັ່ນກັນ.

.

ອົງການອານຸລັກສັດປ່າ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນອ້ອມແອ້ມ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍສ້າງການທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ ແລະ ສ້າງການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນມິດກັບສັດປ່າ.

.

ຈົນປັດຈຸບັນນາຍພານລ່າສັດໄດ້ຫັນມາເປັນ ນັກລາດຕະເວນ ຫລື ຜູ້ນຳທ່ຽວ, ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນສັດປ່າກໍ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໂຄງການນີ້ເປັນອີກໜຶ່ງຕົວຢ່າງທີ່ດີ ຂອງ ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງການດຳລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍັງສົ່ງເສີມການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນໄປພ້ອມໆກັນ.

ຈາກ: European Union in Laos