ເຊັນສັນຍາ MOU ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພັດທະນາອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນພັດທະນາຄວາມຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ເຊັນສັນຍາ MOU ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພັດທະນາອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນພັດທະນາຄວາມຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

12th February 2020 0 By Admin

ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາອະຊີວະສຶກສາ ໄດ້ຈັດພິທີ ເຊັນສັນຍາ MOU

ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພັດທະນາອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນພັດທະນາຄວາມຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ


ເພື່ອການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາຫລັກສູດການຮຽນ.

ດີຫຼາຍ

.