ເວລາອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງສິ່ງປ່ຽນໄປ, ແຕ່ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງກໍຄືຄວາມຮັກ ຄວາມຈິງໃຈທີ່ອ້າຍມີໃຫ້ນ້ອງ

ເວລາອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງສິ່ງປ່ຽນໄປ, ແຕ່ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງກໍຄືຄວາມຮັກ ຄວາມຈິງໃຈທີ່ອ້າຍມີໃຫ້ນ້ອງ

2nd September 2021 0 By Admin