ແຈ້ງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຂາດສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ, ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ ມາສະໜອງຂໍ້ມູນ

ແຈ້ງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຂາດສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ, ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ ມາສະໜອງຂໍ້ມູນ

25th December 2019 0 By Admin

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຊາບວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຕົກຢູ່ໃນພາວະຂາດສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ, ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຈຳເປັນເຂົ້າຄວບຄຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໃຫ້ມາສະໜອງຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແລະ ໜີ້ສິນໃຫ້ຄະນະຄວບຄຸມລະອຽດດັ່ງນີ້:

ລູກຄ້າເງິນຝາກ: ບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສື່ຜ່ານແດນ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ, ປຶ້ມບັນຊີເປັນຝາກ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ

ເຈົ້າໜີ້ອື່ນ: ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນເຈົ້າໜີ້ທະນາຄານ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງເຈົ້າໜີ້ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄະນະຄວບຄຸມນັບແຕ່ວັນທີ 25 ທັນວາ 2019 – 25 ມັງກອນ 2020 ໃນວັນລັດຖະບານ ເວລາ 9:00-15:00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດມາສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງ ໃຫ້ມີໃບມອບສິດໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ, ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມການກຳນົດຂ້າງເທິງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະບໍ່ພິຈາລະນາໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ຂອງທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືປະຕິບັດດ້ວຍ.