ທະນາຄານໂລກ ສະໜອງເງິນກູ້ 22,5 ລ້ານໂດລາ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 4 ແຂວງພາກເໜືອລາວ

ທະນາຄານໂລກ ສະໜອງເງິນກູ້ 22,5 ລ້ານໂດລາ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 4 ແຂວງພາກເໜືອລາວ

18th December 2019 0 By Admin

ໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 2019 ຜ່ານມາ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ມີພິທີລົງນາມເຊັນສັນຍາ ການະ ໜອງທຶນກູ້ຢືມເພີ່ມ ຈໍານວນ 22.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃສ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານຂອງເດັກ ໃນ 12 ເມືອງ ບູລິມະສິດຂອງ 4 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ອຸດົມໄຊ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຈຳນວນເດັກນ້ອຍ ທີ່ຢູ່ໃນພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກສູງ. ໂດຍການລົງນາມຂອງ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນິໂກລາ ປອນຕາຣາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.


ການສະໜອງທຶນກູ້ຢືມເພີ່ມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກສະພາບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2019, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດ້ານໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຈະສຸມໃສ່ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກອ່ອນ ແລະ ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜະລິດສະບຽງອາຫານຕ່າງໆ ໃນນັ້ນ ທລຍ ຈະຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ໃນຕົ້ນປີ 2020.


ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ກ່າວວ່າ: ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຈາກທະນາຄານໂລກ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ການຫຼຸດຜ່ອນພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານຂອງເດັກ ໃນບາງເມືອງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ຂອງປະເທດ. ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ ໄດ້ຊົມໃຊ້ໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິໂພກ ສານອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ເຊິ່ງສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫຼຸດລົງ ຈາກ 45% ເປັນ 23% ໃນລະຫວ່າງ ປີ 1992 ຫາ 2013 ແລະ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ ເປັນ 18% ໃນປີ 2019. ແຕ່ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ຍັງຖືວ່າສູງຢູ່, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ, ພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານ ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຫຼາຍປະມານ 19% ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແມ່ນຂາດສານອາຫານ ແລະ 33 % ຂອງເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ແມ່ນ ຢູ່ໃນພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານ.

ທ່ານ ນີໂກລາ ປອນຕາຣາ ກ່າວວ່າ: ການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ເປັນກຸນແຈ ສໍາລັບການເພີ່ມຕົ້ນທຶນທາງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຮັບປະກັນວ່າ ໄວໜູ່ມຈະມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນຊີວິດ. ພວກເຮົາຍິນດີ ທີ່ຈະສະໜອງທຶນເພີ່ມໃສ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍິນດີທີ່ໄດ້ເຫັນໝາກຜົນໄລຍະຕົ້ນ ຂອງການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ. ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບສານອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ, ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງຄອບຄົວຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນການວາງແຜນ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2002, ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດ ທີ່ນໍາໃຊ້ຮູບແບບການພັດທະນາ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ແລະ ກວມເອົາໜ້າວຽກຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຸມໃສ່ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງຂະໜາດນອ້ຍຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທລຍ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຍຸຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ຫັນຈຸດສຸມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານຂອງເດັກ. ປະຊາຊົນ ຈໍານວນ 1.2 ລ້ານ ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກ ທລຍ ຕະຫລອດໄລຍະ 16 ປີ ຜ່ານມາ.