ຊົມເຊີຍ!!! ກຸ່ມກະສິກອນ 15 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ເມືອງທ່າແຂກ ໄດ້ຮັບແນວພັນພືດ-ພັນສັດ

ຊົມເຊີຍ!!! ກຸ່ມກະສິກອນ 15 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ເມືອງທ່າແຂກ ໄດ້ຮັບແນວພັນພືດ-ພັນສັດ

17th December 2019 0 By Admin

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ 15 ບ້ານຂອງເມືອງທ່າແຂກ ໄດ້ຮັບແນວພັນພືດ, ອຸປະກອນສັດຕະວະແພດ ແລະ ສັດລ້ຽງ ໃນໂຄງການ ຮ່ວມມືເພື່ອການປັບປຸງວຽກງານຄ້ຳສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການຂາດສານອາຫານໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງຕ່າງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານ ຖະໜອມສັກ ຜູ້ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງການດັ່ງກ່າວ.


ທ່ານ ນາງ ສຸດີ ທັກນຸວົງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການ ຮ່ວມມືເພື່ອການປັບປຸງວຽກງານຄ້ຳສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການຂາດສານອາຫານ ຢູ່ 15 ບ້ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນມີນາປີ 2019 ໂດຍໄດ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສະໂມສອນຊາວກະສິກອນ ບ້ານລະ 50 ຄອບຄົວໃນ 15 ບ້ານ ເປົ້າໝາຍລວມທັງໝົດ 750 ຄອບຄົວ ແລະ ໄດ້ລົງໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປູກພືດໃນສວນສາທິດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍ


ອີງຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສອງຝ່າຍ ທາງໂຄງການ ໄດ້ສະໜອງແນວພັນພືດ, ພັນສັດ ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມຜະລິດທີ່ຢູ່ໃນ 15 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ ມອບເປັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ 120 ຄອບຄົວ, ໄກ່ ຈຳນວນ 120 ຄອບຄົວ, ມອບແບ້ ໃຫ້ 7 ຄອບຄົວ, ສະໜອງພືດໄລຍະສັ້ນ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງມືສັດຕະວະແພດບ້ານລະ 1 ຊຸດ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ສ້າງສວນສາທິດໃຫ້ບ້ານລະ 1 ແຫ່ງໃນເນື້ອທີ່ບ້ານລະ 3 ໄລ່ຂຶ້ນໄປ ເພື່ອເປັນແຫລ່ງຮຽນຮູ້ຂອງສະມາຊິກໃນແຕ່ລະບ້ານ.

ຂ່າວ: ເພັດດາລາ ທ່າແຂກ