ລອງເບິ່ງ! ເຄັດລັບປູກສາລີຝັກອ່ອນໃຫ້ໄດ້ຜົນດີ ຂາຍໄດ້ກຳໄລງາມ

ລອງເບິ່ງ! ເຄັດລັບປູກສາລີຝັກອ່ອນໃຫ້ໄດ້ຜົນດີ ຂາຍໄດ້ກຳໄລງາມ

10th December 2019 0 By Admin

ສາລີຝັກອ່ອນ ຖືວ່າເປັນພືດເສດຖະກິດ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ຫາກຊາວກະສິກອນຫັນມາເອົາດີດ້ານນີ້ ເຊື່ອວ່າຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ສຳລັບທ່ານໃດ ສົນໃຈລອງນຳໄປປູກລອງເບິ່ງ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ມີດັ່ງນີ້


ກະກຽມດິນ: ແປງພື້ນທີ່ປູກ ດ້ວຍການໄຖກົບດິນຕາກແດດໄວ້ປະມານ 3 ວັນ. ຈາກນັ້ນ, ຂຸດຂຸມ ໃຫ້ເລີກປະມານ 25 ຊັງຕີແມັດ ພ້ອມທັງເຮັດຄອງ ແລະ ຄູນຄັນຄູຂຶ້ນສູງປະມານ 25 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າສາມາດລະບາຍຕາມຮ່ອງໄດ້. ຫຼັງຈາກກະກຽມເນື້ອທີ່ປູກແລ້ວ ກໍ່ປ່ອຍນໍ້າເຂົ້າເນື້ອທີ່ປູກປະມານ 3 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ດິນອີ່ມນໍ້າ.


ກ່ອນປູກໃຫ້ເອົາປຸ໋ຍໝັກ ຫຼື ປຸ໋ຍຄອກມາຮອງກົ້ນຂຸມ ຄົນດິນເຂົ້າປຸ໋ຍໃຫ້ເຂົ້າກັນເປັນເນື້ອດຽວກັນ. ຈາກນັ້ນ, ນໍາແກ່ນສາລີ ທີ່ກຽມໄວ້ລົງໃສ່ໃນຂຸມປະມານ 4-5 ແກ່ນ/ຂຸມ. ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ປະມານ 14 ວັນ ໃຫ້ຄັດເອົາຕົ້ນກ້າທີ່ບໍ່ແຂງແຮງອອກ.


ລະຫວ່າງທີ່ສາລີມີການເຕີບໂຕ ຕ້ອງມີການໃຫ້ປຸ໋ຍ ແລະ ນໍ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ຝັກມີຄວາມສົມບູນ. ເມື່ອສາລີ ມີອາຍຸໄດ້ 38 ວັນ ຫຼື ມີໃບຈິງຄົບ 7 ຄູ່ແລ້ວ ໃຫ້ດຶງດອກຕົວຜູ້ຖິ້ມ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການປະສົມເສກອນ ເພາະຖ້າສາລີມີການປະສົມເກສອນ ຈະເຮັດໃຫ້ສາລີຟັກອ່ອນດ້ອຍຄຸນນະພາບ.


ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ສາລີຝັກອ່ອນ ຈະເກັບຫຼັງຈາກດຶງຊໍ່ຕົວຜູ້ອອກແລ້ວປະມານ 3-5 ວັນ ຫຼື ອາຍຸສາລີປະມານ 45 ວັນ ຫຼື ໃຫ້ສັງເກດຈາກໄໝເລີ່ມອອກພົ້ນປາຍຝັກ ມີຄວາມຍາວປະມານ 1-2 ຊັງຕີແມັດ ຈະເປັນໄລຍະທີ່ເໝາະສົມເກັບກ່ຽວທີ່ສຸດ.