ເທັກນິກການປູກ ພືດ-ຜັກ ໃນລໍ້ຢາງຕີນລົດ 1 ໄລ່ ໃຫ້ລາຍໄດ້ຫຼາຍລ້ານຕໍ່ເດືອນ

ເທັກນິກການປູກ ພືດ-ຜັກ ໃນລໍ້ຢາງຕີນລົດ 1 ໄລ່ ໃຫ້ລາຍໄດ້ຫຼາຍລ້ານຕໍ່ເດືອນ

2nd November 2019 0 By Lao Admin

ການປູກຜັກໃນລັກສະນະແບບນີ້ປັດຈຸບັນນັບໄດ້ວ່າເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງສຳລັບຄົນທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດຫຼືພື້ນທີ່ນັ້ນມີສະພາບດິນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ

ສຳລັບການປູກພືດໂດຍສະເພາະພືດລົ້ມລຸກປະເພດຜັກ ປະກອບກັບໃນສະພາວະທີ່ມີການເລັ່ນການປູກພືດເພື່ອໃຊ້ນໍ້າໜ້ອຍ ການປູກໃນພາສະນະແບບນີ້ຖືເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມສາມາດຈຳກັດພື້ນທີ່ການຊືມຂອງນໍ້າລົງສູ່ດິນຢ່າງວ່ອງໄວ

ແລະນອກຈາກຈະມີທັງຄວາມສວຍງາມ ແລະ ທົນທານແລ້ວຍັງຊ່ວຍໃນການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໃນວັດສະດຸເຫຼືອໃຊ້ທີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ຍ່ອຍສະຫຼາຍຍາກມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ຄົວເຮືອນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ

ຊຶ່ງໃຊ້ຢ່າງຕີນລົດເປັນພາສະນະ ສາມາດປູກພືດຜັກໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ເກັບຈຳໜ່າຍໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກວັນ ໂດຍໃນແຕ່ລະວັນຈະມີແມ່ຄ້າຈາກຕະຫຼາດມາຮັບຊືເຖິງບ້ານ ນັບເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກໃນອາຊີບເສີມທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນປັດຈຸບັນ